Regulamin II Kongresu Położnych Rodzinnych 2018r

Regulamin II Kongresu Położnych Rodzinnych 2018r

 

Regulamin rejestracji uczestników na II Kongres Położnych Rodzinnych organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych,  w dniach  7-8 kwietnia 2018 r. w Lublinie.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin stanowi podstawę organizacji II Kongresu Położnych Rodzinnych organizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych, który odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2018r. w Hotelu Agit w Lublinie. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie www.poloznerodzinne.pl, zwanej dalej stroną kongresu i określa prawa oraz obowiązki jejuczestników. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane
do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie Kongresu.

1.2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Kongresie

2.1. Warunkami uczestnictwa w II Kongresie Położnych Rodzinnych są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kongresu.

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.

2.1.3. Koszt udziału w Kongresie, pobytu i przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.1.4. Organizator na żądanie Uczestnika wystawi rachunek za udział w Kongresie.

2.1.5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w II Kongresie za pośrednictwem serwisu internetowego www.poloznerodzinne.pl upływa w dniu 01.04.2018r. Rejestracja po tym terminie będzie niemożliwa.

2.1.6. Liczba osób uczestniczących w Kongresie jest ograniczona.

2.1.7. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Kongresie.

2.1.8. W dniu rozpoczęcia Kongresu konieczne jest okazanie dowodu osobistego celem weryfikacji uczestnika. Uczestnik otrzyma identyfikator umożliwiający udział w Kongresie.

2.1.9. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. Opłaty

3.1. Opłaty za uczestnictwo w Kongresie są zamieszczone na stronie internetowej Kongresu w zakładce formularz rejestracyjny pod adresem www.poloznerodzinne.pl

3.2. Płatnikiem (adresatem rachunku) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kongresie.

3.3. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Kongresu upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.4. Opłatę za udział w Kongresie należy przesłać zgodnie z informacjami wskazanymi przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu kongresu pod adresem  www.poloznerodzinne.pl

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania zniżek od ceny podstawowej dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych.

§ 4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika
z udziału w Kongresie powinna być dokonana w formie pisemnej.

4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresu:

a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 20 dnia przed rozpoczęciem Kongresu, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty;

b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji pomiędzy 19 a 10 dniem przed rozpoczęciem Kongresu, Organizator ma prawo zatrzymać odstępne
w wysokości 50% wartości całości opłaty;

           

c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 9 dniu przed rozpoczęciem Kongresu lub później, Organizator zatrzyma całą otrzymaną wpłatę.

4.3. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę, niż zgłoszona. Zmiany Uczestnika można dokonać najpóźniej do 7 dni przed datą Kongresu. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

§ 5. Odpowiedzialność Organizatora

5.1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Kongresu zgodne z opisem na stronie internetowej Kongresu.